CORS.PL to system pomagający wypełniać wnioski do Centralnego Rejestru Zastawów. Za pomocą CORS.PL wypełnisz każdy wniosek bez konieczności znajomości działu, litery i cechy przedmiotu, pod którym zapisany jest przedmiot. Zaświadczenia które uzyskasz składając wniosek, są prawomocnymi dokumentami z Rejestru Zastawów.

 1. Właścicielem i Administratorem, CORS.pl jest Artur Głowacki sp. z o.o. z siedzibą w 41-403 Chełm Śląski, ul. Romera 11. Zarejestrowana pod numerem KRS 0000539757 w XI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście, posiadająca nadany numer NIP PL 646-29-37-017, REGON 3607977550.
 2. Nazwą własną Systemu CORS.pl jest: Centrum Obsługi Rejestrów Sądowych.
 3. Zlecenia realizacji dowolnego dokumentu z Centrum Informacji Krajowego Rejestru Sądowego KRS, KW, i CRZ dokonać może każda osoba fizyczna lub prawna, na ogólnych zasadach uzyskiwania Wniosków z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Ksiąg Wieczystych (KW), Centralnego Rejestru Zastawów (CRZ). Wszystkie zlecenia realizowane są poprzez cors.pl oraz serwisy partnerskie opatrzone informacją oraz logo CORS.pl.
 4. Ogólne zasady składania zleceń

  W Systemie CORS.pl dajemy możliwość składania następujących rodzajów wniosków:

  Odpisy KRS
  CI COD - Wniosek o wydanie odpisu z KRS - Krajowego Rejestru Sądowego
  CI CNR - Wniosek o podanie numeru KRS
  CI CWY - Wniosek o wydanie wyciągu z KRS
  CI CZN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do KRS
  CI CZ OPP - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest organizacją pożytku publicznego
  CI CZT - Wniosek o wydanie zaświadczenia że podmiot jest wpisany do KRS
  CI CZW - Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z KRS

  Odpisy CRZ
  CI DW1 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów
  CI DW2 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów
  CI DW3 - Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawu
  CI DW4 - Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawu

  Odpisy KW - Księgi Wieczyste
  KW Odpis - Wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia o zamknięciu KW - Księgi Wieczystej
 5. Realizacja zleceń w trybie Użytkownika Indywidualnego

  1. Użytkownikiem Indywidualnym jest każda zarejestrowana osoba w Systemie CORS.pl.
  2. Za zlecenie uważa się każdy poprawnie wypełniony wniosek, znajdujący się na stronach internetowych Systemu CORS.pl.
  3. Administrator przyjmuje do realizacji jedynie poprawnie wypełnione i z góry opłacone zlecenia.
  4. Administrator zobowiązuje się do podejmowania zleceń złożonych w Systemie w dniu ich złożenia do godziny 10:30, pod warunkiem iż Użytkownik dokona opłaty do godziny 10:00 tego samego dnia.
  5. Zlecenia złożone po godzinie 10:30 mogą być realizowane w dniu ich złożenia, lecz nie będą realizowane później niż do godziny 12:00 w następnym dniu roboczym.
  6. Za zlecenie zrealizowane (zakończone) uważa się zlecenie, którego spełnione są wszystkie warunki określone przez Użytkownika w zleceniu.
  7. Administrator CORS.pl dokonuje wysyłki uzyskanego dokumentu zgodnie ze specyfikacją złożonego zlecenia.
  8. Użytkownik ma prawo dokonać wyboru sposobu wysyłki poprzez e-mail, oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej listem priorytetowym zwykłym, priorytetowym poleconym, oraz kurierem Pocztex.
  9. Opłaty za wysyłkę dokumentów zawiera tabela opłat zamieszczona na stronach internetowych Systemu CORS.pl.
  10. Użytkownik ma prawo do wyboru innego podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie jedynie na własny koszt, po uzgodnieniu tego z Biurem Obsługi Klienta Systemu CORS.pl.
 6. Realizacja zleceń w trybie Użytkownika Korporacyjnego

  1. Użytkownikiem w Systemie Korporacyjnym jest każda osoba zarejestrowana w Systemie CORS.pl, która dokonuje przedpłaty na poczet realizacji zleceń do KRS, CRZ, CDN, oraz KW.
  2. Użytkownik może dokonać uzupełnienia stanu swojego konta na podstawie wygenerowanej w Systemie faktury pro forma. Fakturę pro forma można wygenerować po zalogowaniu się w Systemie w zakładce Finanse -> Dokonaj Przedpłaty znajdującej się pod adresem: http://cors.pl/index.php?goto=uzytkownik/twoje_konto/zwieksz_stan_konta.
  3. Minimalna kwota przedpłaty określona jest w tabeli opłat, którą publikuje administrator na stronach internetowych Systemu CORS.pl.
  4. Za zlecenie uważa się każdy poprawnie złożony i wypełniony wniosek, znajdujący się na stronach internetowych Systemu CORS.pl.
  5. Administrator przyjmuje do realizacji jedynie poprawnie złożone i wypełnione wnioski, za które będzie pobierał opłaty wprost z konta Użytkownika.
  6. Administrator zobowiązuje się do podejmowania i realizacji zleceń złożonych w Systemie w dniu ich złożenia do godziny 10:30, pod warunkiem iż Użytkownik posiada środki finansowe zdeponowane na swoim koncie Użytkownika Systemu CORS.pl.
  7. Zlecenia złożone po godzinie 10:30 mogą być realizowane w dniu ich złożenia, lecz nie będą realizowane później niż do godziny 12:00 w następnym dniu roboczym.
  8. W przypadku braku środków finansowych na koncie Użytkownika Systemu CORS.pl, złożone zlecenie traktowane będzie jak zlecenie Użytkownika Indywidualnego, oczekując na jego opłatę.
  9. Administrator może dokonać zmiany statusu zlecenia, o którym mowa powyżej na zlecenie Klienta Korporacyjnego w przypadku uzupełnienia konta Użytkownika o kwotę przedpłaty. W celu zmiany statusu zlecenia należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta CORS.pl.
  10. Za zlecenie zrealizowane (zakończone) uważa się zlecenie, którego spełnione są wszystkie warunki określone przez Użytkownika w zleceniu.
  11. Administrator CORS.pl dokonuje wysyłki uzyskanego dokumentu zgodnie ze specyfikacją złożonego zlecenia. Uzyskane w ramach zlecenia dokumenty posiadające status Klienta Korporacyjnego obligatoryjnie wysyłane są pocztą e-mail. Inny sposób wysyłki dokumentów wymaga jego określenia w formularzu zlecenia.
  12. Użytkownik ma prawo dokonać wyboru sposobu wysyłki poprzez e-mail oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej listem priorytetowym zwykłym, priorytetowym poleconym, oraz kurierem Pocztex.
  13. Opłaty za wysyłkę dokumentów zawiera tabela opłat zamieszczona na stronach internetowych Systemu CORS.pl.
  14. Użytkownik ma prawo do wyboru innego podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie jedynie na własny koszt, po uzgodnieniu tego z Biurem Obsługi Klienta Systemu CORS.pl.
  15. Inne warunki wykonywania zleceń wymagają formy pisemnej w postaci umowy o współpracy pomiędzy użytkownikiem a Administratorem Systemu CORS.pl.
 7. Obsługa Banków i instytucji finansowych

  1. Realizacja zleceń dla Banków i instytucji finansowych poprzez System CORS.pl, ze względu na szczególne warunki współpracy, wymaga podpisania umowy o współpracy pomiędzy Administratorem Systemu CORS.pl a Bankiem lub innym podmiotem.
  2. Wszelkie informacje dotyczące warunków uzyskania odpisów z KRS, CRZ, oraz KW, dla Banków i instytucji finansowych są okryte tajemnicą i nie są ujawniane żadnym innym podmiotom.
  3. Informacje dotyczące obsługi Banków udostępniane są tylko i wyłącznie upoważnionym pracownikom Banków.
  4. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się pod adresem e-mail: artur.glowacki@cors.pl.
 8. Archiwum

  1. Usługa archiwizacji uzyskanych dokumentów dostępna jest jedynie dla Użytkowników Korporacyjnych Systemu CORS.pl.
  2. Każdy dokument KRS, CRZ i KW uzyskany w ramach zleceń złożonych w Systemie CORS.pl może być archiwizowany przez Administratora.
  3. Administrator archiwizuje uzyskaną dokumentację w formie jakiej ją otrzymał. Dokumenty uzyskane z Wydziałów KRS, CRZ lub KW posiadają formę papierową i w takiej formie będą archiwizowane.
  4. Archiwizowanie dokumentów, o których mowa powyżej, może nastąpić jedynie na zlecenia Użytkownika.
  5. Użytkownik może wydać dyspozycję archiwizacji w formularzu zlecenia.
  6. Maksymalny okres archiwizacji dokumentów nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia zlecenia.
  7. Po okresie 3 miesięcy dokumenty archiwizowane będą niszczone lub na wniosek Użytkownika wysyłane na adres korespondencyjny.
  8. Wysokość opłat publikowana jest w tabelach opłat na stronach internetowych systemu CORS.pl.
  9. Opłaty za archiwizację dokumentów pobierane będą z konta Użytkownika systemu CORS.pl.
 9. Ograniczona odpowiedzialność

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Nieprawdziwe lub niezgodne dane wpisane przez Użytkowników we wnioskach składanych w systemie CORS.PL, które mogą mieć wpływ na prawidłowość uzyskanych informacji z KRS, CRZ lub KW.
  2. Opóźnienia w dostarczaniu przesyłek pocztowych przez PPP Poczta Polska.
  3. Opóźnienia w realizacji zleceń spowodowane brakiem działania, lub ograniczoną możliwością działania systemów informatycznych KRS, CRZ lub KW.
  4. Opóźnienia lub utrudnienia w realizacji usług Partnerów CORS.pl świadczonych poprzez strony internetowe systemu CORS.pl.
 10. Warunki reklamacji

  1. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora CORS.pl złożone jedynie w formie pisemnej i wysłane na adres e-mail: krs@cors.pl.
  2. Okres rozpatrywania reklamacji to 14 dni od dnia jej złożenia.
 11. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulamniu.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.

 

Regulamin wraz z poprawkami zatwierdzony przez
Zarząd Artur Głowacki sp. z o.o.