26 października 2018 13:52

Rejestr Zastawów - umowa zastawnicza.

Aby ustanowić zastaw Rejestrowy należy zawrzeć pomiędzy Zastawcą a Zastawnikiem umowę o ustanowieniu zastawu, oraz złożyć we właściwym sądzie wniosek o wpis do Rejestru Zastawów.


Zastawy Rejestrowe ustanawiane są na mocy ustawy o zastawach rejestrowych. Podstawą ustanowienia Zastawu Rejestrowego jest umowa zastawnicza. Stronami w takiej umowie są Zastawnik i Zastawca.

Kto to jest Zastawca?

Zastawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do ustanowienia zastawu. Bardzo istotną rzeczą jest to, aby Zastawca miał bezwzględne prawo do dysponowania rzeczą mającą podlegać zastawowi. W przypadku udzielania kredytów samochodowych Zastawcą jest nikt inny jak dłużnik banku – kredytobiorca. Zastawcą może być również inna osoba (osoba trzecia) wnosząca zabezpieczenie w postaci Zastawu. Różnica pomiędzy kredytobiorcą a osobą wnoszącą zabezpieczenie w formie zastawu polega na tym, że kredytobiorca za zaciągnięte zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, zaś osoba wnosząca zabezpieczenie w formie zastawu, odpowiada za zobowiązania kredytobiorcy (dłużnika banku) jedynie do wysokość niesionego zabezpieczenia. To tak w skrócie.

Zastawnik.

Zastawnik to nikt inny jak Wierzyciel. Może to być Bank, osoba fizyczna, lub inna osoba prawna na rzecz której ustanowiony został Zastaw Rejestrowy. Do 2009 roku ustawa o Zastawach Rejestrowych ograniczała rodzaj wierzyciela na rzecz którego mógł zostać ustanowiony Zastaw rejestrowy. Po nowelizacji tej ustawy, Zastaw rejestrowy ustanawiany może być bez ograniczeń na rzecz osób zdolnych do zawarcia umowy Zastawniczej.

Aby skutecznie ustanowić zastaw Rejestrowy należy zawrzeć pomiędzy Zastawcą a Zastawnikiem umowę o ustanowieniu zastawu, oraz złożyć we właściwym sądzie wniosek o wpis do Rejestru Zastawów. Integralną częścią wniosku jest załączona umowa o ustanowieniu zastawu (Umowa zastawnicza)

 

CORS.PL radzi: 

Samochody kupowane z drugiej ręki często objęte są Zastawem Rejestrowym <czytaj więcej>